برچسب - فروشنده

می شنوید یا گوش می دهید؟

یک نکته ی مهم در رفتار یک فروشنده ی خوب: فروشنده ی خوب باید در ” گوش دادن “ – نه شنیدن – مهارت داشته باشد. او باید یک شنونده ی فعال باشد. این توانایی مهم را خیلی از فروشنده ها و کلا خیلی از انسانها ندارند. در ان ال پی این اصل مطرح می شود که گوش دادن فعال ، اصلی ترین مهارت انسان در ایجاد ارتباط موثر است . برخی فروشندگان فقط ” می شنوند ” . فرق شنیدن با گوش [...]


ویژگی هایی که هرفرد فروشنده ی خوب باید داشته باشد

۱) ارتباط اولیه : در NLP می گویند هفت ثانیه ی اول در هر ارتباط بسیار مهم است که برای دریافت نتیجه ی خوب باید به : لباس، لبخند، نحوه ی دست دادن، شخصیت جذاب و آراستگی ظاهری توجه کرد. ۲) شور و شوق داشتن شور و شوق فراوان و عشق وافر نسبت به دو چیز : الف) شغلی که دارد ب) محصولی که عرضه می کند. گاهی یک فروشنده ، شغل فروشندگی را دوست دارد ولی محصولش را دوست ندارد یا به ارزش آن باور ندارد. گاهی [...]