برچسب - مذاکره

ویژگی هایی که هرفرد فروشنده ی خوب باید داشته باشد

۱) ارتباط اولیه : در NLP می گویند هفت ثانیه ی اول در هر ارتباط بسیار مهم است که برای دریافت نتیجه ی خوب باید به : لباس، لبخند، نحوه ی دست دادن، شخصیت جذاب و آراستگی ظاهری توجه کرد. ۲) شور و شوق داشتن شور و شوق فراوان و عشق وافر نسبت به دو چیز : الف) شغلی که دارد ب) محصولی که عرضه می کند. گاهی یک فروشنده ، شغل فروشندگی را دوست دارد ولی محصولش را دوست ندارد یا به ارزش آن باور ندارد. گاهی [...]