برچسب - NLP

می شنوید یا گوش می دهید؟

یک نکته ی مهم در رفتار یک فروشنده ی خوب: فروشنده ی خوب باید در ” گوش دادن “ – نه شنیدن – مهارت داشته باشد. او باید یک شنونده ی فعال باشد. این توانایی مهم را خیلی از فروشنده ها و کلا خیلی از انسانها ندارند. در ان ال پی این اصل مطرح می شود که گوش دادن فعال ، اصلی ترین مهارت انسان در ایجاد ارتباط موثر است . برخی فروشندگان فقط ” می شنوند ” . فرق شنیدن با گوش [...]